Personalia

Anja de Loos 

06-10717138

info@anjadeloos.nl

Opleidingen

2011–2015  Deeltijdopleiding HBO Journalistiek

2003-2005   Post HBO Supervisie en Professionele                      Begeleiding

2001-2002    NLP Master-Coach

1995-1996    HBO SPH - Buitenlandstage Costa Rica

1990-1995    HBO Maatschappelijk Werk en                       Dienstverlening 

1989-1990   VWO 

1984-1989   HAVO      

Cursussen

2017     Opfriscursus 'Avid'

2017     Basis Photoshop

2014      Cursus ‘Avid’

2014      Cursus ‘Dalet’

2013      Workshop ‘Storytelling’ OLON

2013      Het Taalcongres

2012      Workshops tijdens Nacht van de Journalistiek

2012      Workshopdag VVOJ (onderzoeksjournalistiek)

2011      Workshops tijdens de Nacht van de Journalistiek

2011      Training Eergerelateerd Geweld 

2011      Opleiding “Signs of Safety”

2009      Opleiding Keten Coördinator Zorg voor Jeugd

2008      Scholing samenwerking Jeugd en Gezin en                 Jeugdzorg

2008      Scholing Centrum Jeugd en Gezin 

2008      Verdiepende crosstraining Huiselijk Geweld van                 Movisie 

2008      Congres “Vechtscheidingen”

2008      Opleiding “Tools4You supervisor” bij het PI 

2008      Opleiding “Tools4You Trainer” bij het PI

2008      Cursus “Pubers als getuige van huiselijk geweld”                 van Movisie

2007      Crosstraining Huiselijk Geweld van Movisie

2006      Training Video Interactie Begeleiding (VIB)

2003      Opleiding tot sociale vaardigheidstrainer PI

2003      Organiseren en begeleiden van het kinderweekend                van de Leergang Zelfontwikkeling voor                          bijstandsmoeders en -vaders

2001      Cursus Excell

1999      Cursus Stagiaires begeleiden aan de HBO SAO te                Breda

1991      Organiseren van het introductiekamp voor                           eerstejaars studenten

1992      Organiseren van het introductiekamp voor                               eerstejaars studenten

1992      Medeoprichter en secretaris Studentenvereniging                  SoVita

1992      Rijbewijs


Werkervaring

 2017 - Heden, Redacteur, Omroep Brabant

Als redacteur maak ik achter de schermen de uitzending mooi. Ik werk vooral voor het RTV programma Wakker! waarvoor ik DVE's maak, filmpjes edit en onderwerpen bedenk en uitzet.

2016 - Heden, Freelance verslaggever TV, Studio 040

Alle werkzaamheden verrichten op de nieuwsredactie; items voorbereiden en maken, radiobulletins inspreken, internetpagina bijhouden. Wekelijks programma MensenWerk maken.

2015 - 2017, Hoofdredacteur Landpark TV, Prisma

Met en voor verstandelijk beperkten een wekelijkse televisie uitzending maken. 

2014 - Heden, Freelance verslaggever RTV, Omroep Zeeland

Radio en televisie items en teksten voor de website maken.

2012 - Heden, vrijwilliger, Feniks Tilburg

Ik ben vrijwilliger bij Feniks en doe daar allerlei klusjes zoals het schrijven van persberichten, mede organiseren van de jaarlijkse vrouwendag en ik hou de website bij,   

2015 - Generalist, IMW Tilburg

Psycho-sociale en materiele begeleiding bieden in de wijk. Schoolmaatschappelijk werk basisonderwijs. Aanvragen van beschikkingen voor tweedelijnszorg.

2015 - Slaapwacht Beschermd Wonen, Jan Arends

Een keer per week ben ik een avond en nacht de 
begeleider van tien jongeren die beschermd wonen. Ik mag er zorgen voor de gezelligheid en ben verder vooral preventief aanwezig.

2014 – Stage verslaggever RTV, Omroep Zeeland

Als stagiaire draai ik mee met de planning en redactie. Ik bereid items voor en maak zelfstandig radio en televisie items en teksten voor de website.

2013 – Stage regiojournalist, Eindhovens Dagblad

Als stagiaire meegedraaid met de regioredactie. Stukjes en interviews geschreven voor de krant. 

2012 - 2013, redacteur en cameravrouw – Omroep Tilburg

Als vrijwilliger items filmen en monteren. Lid van de redactie met als specifieke verantwoordelijkheid het verzamelen van gemeente- en politiek nieuws en werven van vrijwilligers. 

2012 - 2013, Trajectbegeleider ‘Stabiel’ – Leger des Heils Eindhoven

Begeleiden van gezinnen waarbij zowel sprake is van een justitiële maatregel (Ondertoezichtstelling) als een psychiatrisch beeld bij een van de ouders. Mijn taak is het gezin ondersteunen op alle leefgebieden, met als doel zo zelfstandig mogelijk te functioneren.

 2012, freelancer - GGD Nederland

Afnemen van interviews en schriftelijk uitwerken van gesprekken ten behoeve van kwaliteitsverbetering binnen de afzonderlijke GGD instellingen.

2011 – 2012, pedagogisch medewerker – SMO Breda

Als uitzendkracht werkzaam bij de crisisopvanggroep van de SMO Breda.

2010 – 2011, casemanager interventieteam huiselijk geweld – SHG Breda

Sinds 2009 is er de wet “Tijdelijk Huisverbod”. De burgemeester kan een pleger van huiselijk geweld een contactverbod van 10 dagen opleggen met het slachtoffer. In deze 10 dagen is het de taak van ons als casemanager om de hulpverlening op te starten. Daarnaast ben ik voorzitter van het Huiselijk Geweld Overleg. Doel van het overleg is analyseren, hulpverlening initiëren en coördineren. Ik werk samen met andere hulpverleningsinstellingen en met politie, gemeente en openbaar ministerie.

2008- 2010, Supervisor Tools4you, Trainer, PGB Begeleider – Bureau BOT Breda

Bureau BOT verzorgt verschillende begeleidingsvormen. Ik heb samen met de oprichter van BOT verschillende vormen van sociale vaardigheidstraining ontwikkeld. Ik gaf voor dit bureau sociale vaardigheidstrainingen aan jongeren die een strafbaar feit hebben gepleegd. Ook begeleidde ik gezinnen die zorg inkopen bij BOT met een PGB. In de nieuwe methodiek voor leerstraffen, de Tools4You is opgenomen dat alle trainers 10 supervisiebijeenkomsten moeten volgen. Ik was een van de supervisoren.

2006 – 2010, Gezinscoach, pedagogisch adviseur, casemanager– IMW Tilburg

In Tilburg is in 2006 het project gezinscoaches opgezet. Ik ben sinds het begin betrokken geweest. Ik werkte vanuit het Veiligheidshuis waar verschillende disciplines en instanties samenwerken aan de veiligheid in Tilburg. Vanuit deze samenwerking werkte ik outreachend en preventief met gezinnen die in aanraking zijn gekomen met de politie. Naast de 24 uur die ik als gezinscoach werkte, had ik 8 uur beschikbaar voor diverse projecten en werkzaamheden. Deze uren heb ik ingevuld met het geven van sova training aan kinderen en pubers. Zij leren vaardigheden en maken dmv theorie afgewisseld met rollenspelen. Naast de kindertrainingen gaf ik ook de bijbehorende oudertrainingen waarbij de ouders vaardigheden geleerd worden waarmee zij hun kinderen kunnen ondersteunen. Verder ben ik ingevallen als Algemeen Maatschappelijk Werker op een van de wijkkantoren. En heb ik samen met een medewerker van Bureau Jeugdzorg het pilot project Casemanagement Nieuwe Stijl gedraaid. In 2008 ben ik deze uren gaan gebruiken voor de functie pedagogisch adviseur bij Centrum Jeugd en Gezin. In 2010 ben ik deel uit gaan maken van het interventieteam huiselijk geweld.

2003-2006, Supervisor (stage) - Avans Hogeschool te Breda

Als supervisor-in-opleiding heb ik supervisie gegeven aan twee groepen voltijdstudenten en drie groepen deeltijdstudenten uit de studierichting Social Work van de Avans Hogeschool. Als “tegenprestatie” kreeg ik op de hogeschool leersupervisie (supervisie over supervisie)

2004-2005, Maatschappelijk Werker voor Kermisexploitanten en Circusmedewerkers / invalkracht leefgroephuis- Zuidwester-SMKC, Etten-Leur

Als maatschappelijk werker voor kermis en circus werkte ik in heel Nederland, daar waar het kermis was of het circus stond. We werkten vraaggericht dus met diverse vragen en problematieken. We hebben een begin gemaakt met het ontwikkelen van een methodiek voor het werken met de doelgroep reizende beroepsbevolking. Omdat ik het werken met jongeren miste heb ik een jaar lang één weekenddienst per maand gedraaid op een leefgroephuis. Ik zorgde tijdens de weekenden voor een veilige en gezellige sfeer voor de jongeren. Zorgde voor dagelijkse dingen zoals het eten, de verhaaltjes voor het slapen gaan enzovoorts. Ook heb ik tijdens deze twee jaar dat ik (weer) voor de Zuidwester werkte (weer) de jaarlijkse personeelsweekenden georganiseerd.

2000-2004, Pedagogisch medewerker - S.J.W.B. Lentehof, Crisisopvang te Breda

Als groepswerker heb ik samengewerkt in een multidisciplinair team. Ik was mentor van een aantal bewoners waarvoor ik, samen met een van de stafmedewerkers verantwoordelijk was voor de voortgang van de hulpverlening en het schrijven van de benodigde rapportages. Ik werkte samen met ouders, plaatsers, scholen e.d. En ik begeleidde de stagiaires in samenwerking met de Hogeschool Breda.

1997-2000, Gezinshuisouder - Zuidwester, Jeugdcrisisopvang te Roosendaal

Samen met twee collega’s woonde en werkte ik in de crisisopvang. We werkten vanuit een gezinshuismodel. Als inwonende medewerkers boden we een vertrouwde en veilige sfeer voor de jongeren. We werkten vanuit een duidelijke dag- en weekstructuur. Daarnaast verdeelden we een aantal praktische zaken. Zo ben ik afwisselend verantwoordelijk geweest voor de huishouding en voor de klussen in het huis. Ik voerde intakegesprekken, was mentor over een aantal bewoners waarvan ik verantwoordelijk was voor het opmaken en uitvoeren van het hulpverleningsplan en het schrijven van rapportages. Ik heb samengewerkt met ouders, plaatsers, scholen enz. Ik begeleidde de stagiaires, voerde sollicitatiegesprekken met stagiaires en met nieuwe medewerkers. Ik organiseerde activiteiten voor de bewoners en twee maal per jaar een groepsvakantie. Ook heb ik tijdens deze baan jaarlijkse het personeelsweekend van de Zuidwester georganiseerd.

1997, Pedagogisch medewerker - Zuidwester, Project Ervarend Leren te St. Antonin le Noble Val in Frankrijk

Ik heb twee maanden op dit project gewerkt terwijl er een groep pubermeiden zat. Deze meiden waren vastgelopen in de hulpverlening in Nederland. Het werk bestond uit samen werken op de boerderij en het begeleiden van de meiden vanuit de methodiek ervarend leren. Het dagelijks evalueren van het werk en het houden van groepsgesprekken waarin voornamelijk de onderlinge communicatie werd besproken.

1997, Jeugdbeschermer - Stichting Jeugdzorg te Rotterdam

Als gezinsvoogd heb ik ouders en kinderen begeleid waarover een Onder Toezicht Stelling uitgesproken was. Ik had vooral de functie van casemanager, het organiseren van hulp rondom het gezin.

1997, Nachtwaker - Stichting Inloopschip te ‘s-Hertogenbosch

Na het afronden van mijn opleiding en buitenlandstage ben ik als vrijwilliger gaan werken in een opvang voor daklozen. Via het vrijwilligerswerk kon ik aan de slag als nachtwaker voor deze stichting. Het werk bestond uit het inschrijven van de bezoekers en het waarborgen van een veilige en gezellige sfeer.

1995-1996, Stagiaire - Fundación Kukula te Limón in Costa Rica

Na het afronden van mijn studie heb ik een extra stagejaar gevolgd in Costa Rica. Ik werkte voor een internationaal gefinancierd project dat zich vooral richtte op preventieve hulpverlening voor zogenaamde “risicojongeren”. Ik heb tijdens deze stage een project voor sociale hulpverlening opgezet voor alleenstaande moeders. Ik heb gesprekken gevoerd met verschillende gezinnen en een sociale kaart gemaakt van het dorp Limón. En de moeders voorlichting gegeven zodat ze gebruik konden maken van de mogelijkheden die er waren.

1994-1995, Groepsleider - Zuidwester, Maatschappelijke Opvang Bergen op Zoom

In de zomervakantie na mijn stagejaar en tijdens het laatste jaar van mijn opleiding werkte ik hier parttime. Ik voerde intakegesprekken en was mentor over een aantal bewoners, waarbij ik verantwoordelijk was voor het hulpverleningsplan en de externe rapportage. Ook rapporteerde ik over de dagelijkse gang van zaken en deed ik activiteiten met de bewoners. Als groepsleider was ik verantwoordelijk voor het creëren van een veilige en gezellige sfeer voor de bewoners. Ik organiseerde het jaarlijkse personeelsweekend van de Zuidwester.